ساختمان خيابان شنزن
19 آگوست

ساختمان خيابان شنزن

ساختمان خيابان شنزن . اين ساختمان ايستاده در خيابان شنزن ک سطح های زيبايی از باغ را در خيابان شنزن چين رونمايی کرده است. . اين ساختمان ک توسط شرکت zhobo design طراحی شده است باغ های خصوصی، مسير های پياده روی و نميکت های منحنی را برای آن در نظر گرفته است. . اين […]